Ποιοι Είμαστε

Ο Ελληνικός Σύλλογος Θεραπευτικής Κάνναβης αποτελεί ένα επιστημονικό και εκπαιδευτικό σωματείο με αντικείμενο την ενημέρωση, κατάρτιση, επιμόρφωση και ευαισθητοποίηση σε θέματα που σχετίζονται με τη χρήση κάνναβης για θεραπευτικούς και ιατρικούς, αποκλειστικά,σκοπούς,καθώς και τη διενέργεια και προώθηση ερευνητικών και επιστημονικών μελετών για το εν λόγω θέμα. Απευθυνόμαστε κυρίως σε ασθενείς, συγγενείς – φροντιστές ασθενών, επαγγελματίες του κλάδου της υγείας και των κοινωνικών υπηρεσιών, με κύριο σκοπό την αξιόπιστη και έγκυρη ενημέρωση για θέματα σχετικά με την ασφαλή και αποτελεσματική χρήση κάνναβης για θεραπευτικούς και ιατρικούς σκοπούς.

Η εκπαίδευση της ιατρικής κοινότητας (και όχι μόνο), η προώθηση και η διεξαγωγή ερευνών, η επισκόπηση της υπάρχουσας επιστημονικής έρευνας και βιβλιογραφίας σε διεθνές επίπεδο, η προώθηση θεραπευτικών πρακτικών και κλινικής εφαρμογής της θεραπευτικής κάνναβης, καθώς και η συλλογή δεδομένων και η ανάλυση των αναγκών κατάρτισης του υγειονομικού προσωπικού συμπληρώνουν τους σκοπούς ίδρυσης του Ελληνικού Συλλόγου Θεραπευτικής Κάνναβης.

Για την εκπλήρωση των συγκεκριμένων σκοπών ο Σύλλογος επικοινωνεί, συνδέεται και συνεργάζεται με φορείς του Δημοσίου ή του Ιδιωτικού τομέα της Ελλάδας, με φορείς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με Διεθνείς Οργανισμούς, ενώ παράλληλα προωθεί τον εθελοντισμό και τη συμμετοχικότητα όλων των εμπλεκομένων φορέων, επιστημόνων και επαγγελματιών στην ανάπτυξη και διάδοση των σκοπών του προς όφελος του κοινωνικού συνόλου και της δημόσιας υγείας εν γένει. Επιπλέον, συγκροτεί επιτροπές μελέτης και καταρτίζει επιστημονικά και ερευνητικά προγράμματα, διοργανώνει συνέδρια, σεμινάρια, διαλέξεις και άλλες σχετικές εκδηλώσεις, διενεργεί προγράμματα πιστοποίησης και κατάρτισης για τους επαγγελματίες στον τομέα της υγείας, προωθεί ή/και διενεργεί κλινικές έρευνες, δημιουργεί εξειδικευμένη βιβλιοθήκη και ειδικό αρχείο πληροφόρησης, και αναπτύσσει ενημερωτικές δράσεις. Τέλος, δύναται να εισηγηθεί στην Πολιτεία μέτρα προς όφελος του κοινωνικού συνόλου σε σχέση με την χρησιμότητα της θεραπευτικής κάνναβης, όπως και να χορηγεί υποτροφίες (εάν επαρκούν οι πόροι του) σε ερευνητές που σκοπεύουν να πραγματοποιήσουν σπουδές σε πανεπιστήμια ή πρακτική άσκηση σε νοσοκομεία προκειμένου να εξελίξουν τον τομέα της θεραπευτικής κάνναβης.